فعالیت های شرکت راسخ رایانه در یک نگاه

دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ راﺳﺦ راﯾﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 
 
 

دﻧﺒﺎل طﺮاﺣﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺷﺮﮐﺖ راﺳﺦ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ ﺟﮫﺖ طﺮاﺣﯽ اﻧﻮاع وب ﺳﺎﯾﺖ ، ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﺗﺤﺖ وب و ﺗﺤﺖ وﯾﻨﺪوز ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 طراحی وب سایت

 طراحی نرم افزار

شرکت راسخ رایانه،تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین
شرکت راسخ رایانه
طراحی وب سایت آموزشی
شرکت راسخ رایانه،تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین
شرکت راسخ رایانه
طراحی وب سایت پزشکی
شرکت راسخ رایانه،تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین
شرکت راسخ رایانه
طراحی وب سایت خبری
شرکت راسخ رایانه،تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین
شرکت راسخ رایانه
طراحی وب سایت رستوران
شرکت راسخ رایانه،تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین
شرکت راسخ رایانه
طراحی وب سایت شرکتی
شرکت راسخ رایانه،تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین
شرکت راسخ رایانه
طراحی وب سایت فروشگاهی
شرکت راسخ رایانه،تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین
شرکت راسخ رایانه
طراحی وب سایت خودرو
شرکت راسخ رایانه،تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین
شرکت راسخ رایانه
طراحی وب سایت هاستینگ
 
 
شرکت راسخ رایانه،تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ،طراحی وب سایت،برنامه نویسی رایگان کامپیوتر،راه اندازی شبکه های کامپیوتری،آمپلی فایر برای ماشین
شرکت راسخ رایانه،تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ،طراحی وب سایت،برنامه نویسی رایگان کامپیوتر،راه اندازی شبکه های کامپیوتری،آمپلی فایر برای ماشین
 
 
تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین

تعمیرات لپ تاپ

تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین

تعمیرات کامپیوتر

تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین

تعمیرات پرینتر و کپی

تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین

تعمیرات سرور

تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین

تعمیرات موبایل وتبلت

 
تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین

دریافت و تحویل رایگان کالا

فقط کافیست با ما تماس بگیرید ، دریافت کالا و تحویل آن به صورت رایگان می باشد!
تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین

سرعت و دقت در سرویس

می دانیم برای دریافت دستگاهتان عجله دارید.ما دستگاه شما را در کمترین زمان وهزینه ممکن تحویل شما خواهیم داد.
تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین

6 ماه گارانتی معتبر تعمیرات

به تعمیرات و قطعاتی که استفاده می کنیم ایمان داریم.
تعمیرات فوق تخصصی کامپیوتر و لپ تاپ ،تعمیرات فوق تخصصی پرینتر و کپی،تعمیرات فوق تخصصی هارد دیسک و بازیابی اطلاعات،فروش کامپیوتر،لپ تاپ،موبایل و تبلت و لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل،راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری،طراحی وب سایت،طراحی نرم افزار،برنامه نویسی کامپیوتر،مدارات آمپلی فایر،آمپلی فایر برای ماشین

قابلیت پیگیری سفارش ها

با استفاده از پیامک و پیام رسان ها از وضعیت لحظه لحظه دستگاه خود باخبرشوید.
 
 

ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺪرن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺮدﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

تعمیرات فوق تخصصی سخت افزار

 

می خواهیم از تعمیر دستگاه‌هایتان آسوده خاطر باشید.

 

 خدمات راسخ رایانه

 

  • ما در تعمیراتمان از قطعات اصلی و باکیفیت استفاده می کنیم.
  • دریافت و تحویل رایگان دستگاه‌ها در خرم آباد
  • تعمیر و سرویس دقیق و سریع دستگاه‌ها
  • تعمیر تخصصی کلیه دستگاه‌های شما اعم از انواع پرینتر، کپی ،سرور، پلاتر، اسکنر، کارتریج،کامپیوتر و لپ تاپ، تبلت و موبایل
  • خدمات و تعمیرات راسخ رایانه شامل محصولات گارانتی دار و بدون گارانتی است.
  • ما تمامی برندهای روز دنیا را پشتیبانی می‌کنیم.
  • کلیه تعمیرات شامل 6 ماه گارانتی معتبر می باشد.
  • کارشناسان متخصص ما با تجهیزات پیشرفته مرکز خدمات راسخ رایانه، آماده پذیرش دستگاه‌های شما هستند.
 

راهنمایی فوری و رایگان توسط کارشناس

 

مشاوره رایگان با کارشناسان فنی

 
 

چرا راسخ رایانه

مواردی که ما را نسبت به دیگر شرکت ها متمایز کرده است.
 
 
 

راه اﻧﺪازی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی

ﺷﺮﮐﺖ راﺳﺦ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺠﺮب در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺷﺒﮑﻪ ، آﻣﺎده ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ، طﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای اﻧﻮاع ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ، ارﺗﺒﺎطﯽ و ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 

راه اندازی و پشتیبانی شبکه

 

 

 

 

شرکت راسخ رایانه در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و رفع نیازهای همکاران گرامی،واحد تعمیرات تخصصی موبایل و تبلت را با تیمی از باتجربه ترین متخصصین تعمیرات تبلت و موبایل راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از تجربه چندین ساله در امر تعمیرات موبایل و استفاده از به روزترین تجهیزات الکترونیکی به عنوان یکی از مجهزترین کارگاه های تعمیرات موبایل و تبلت  در کشور ،کلیه تعمیرات سخت افزاری تبلت و موبایل را با قطعات اورجینال و پایین ترین قیمت به مشتریان و همکاران محترم  ارائه می دهد.

 

تعمیرات فوق تخصصی موبایل و تبلت

جدیدترین مطالب وبلاگ

مطالب جدیدی که به وبلاگ اضافه شده است را در زیرمشاهده می کنید ، برای مشاهده و دانلود تمام مطالب به وبلاگ سایت مراجعه کنید.

مشاهده وبلاگ
 
شهریور ۲۰, ۱۳۹۵
آموزش نرم افزار sprint layout،راسخ رایانه

فیلم آموزش جامع نرم افزار Sprint Layout 6.0 – قسمت سوم(قسمت پایانی)

نرم افزار sprint layout دارای محیطی برای طراحی pcb برای مدارات الکترونیکی می باشد.این نرم افزار از محیط کاربری ساده و ابزارات قدرتمندی جهت طراحی pcbتشکیل […]
شهریور ۱۶, ۱۳۹۵
آموزش نرم افزار sprint layout،راسخ رایانه

فیلم آموزش جامع نرم افزار Sprint Layout 6.0 – قسمت دوم

نرم افزار sprint layout دارای محیطی برای طراحی pcb برای مدارات الکترونیکی می باشد.این نرم افزار از محیط کاربری ساده و ابزارات قدرتمندی جهت طراحی pcbتشکیل […]
شهریور ۱۳, ۱۳۹۵
آموزش نرم افزار sprint layout،راسخ رایانه

فیلم آموزش جامع نرم افزار Sprint Layout 6.0 – قسمت اول

نرم افزار sprint layout دارای محیطی برای طراحی pcb برای مدارات الکترونیکی می باشد.این نرم افزار از محیط کاربری ساده و ابزارات قدرتمندی جهت طراحی pcbتشکیل […]
 
logo-samandehi